Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Privacyverklaring

Wil je je aanmelden als lid of informatie ontvangen? We vragen je in dat geval om een aantal gegevens. Deze (persoons)gegevens worden alleen gebruikt voor de (leden)administratie van FNV Catering. Soms vragen wij ook om gegevens van je werkgever zodat we kunnen bepalen onder welke cao je valt. We kunnen de vragen die jij hebt dan nog beter beantwoorden! Wij gebruiken deze informatie uitdrukkelijk niet om jouw werkgever op de hoogte te stellen van je lidmaatschap of vraag!

Dit is de Privacyverklaring van Federatie Nederlandse Vakbeweging Horecabond, met als onderdelen FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie, gevestigd aan de Louis Armstrongweg 100, 1311 RL in Almere, KvK-nummer 40530088.

FNV Catering gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe FNV Catering dit doet. Door het bezoeken van de website ga je akkoord met de hier vermelde verwerking van jouw persoonsgegevens conform de voorschriften van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven waarmee jij te identificeren bent. Te denken valt aan jouw naam, adres, woonplaats, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer.

Verwerking persoonsgegevens

Indien jij de website van FNV Catering bezoekt, lid wordt van FNV Catering, een informatiepakket aanvraagt of gebruik maakt van andere diensten van FNV Catering, verschaf jij persoonsgegevens aan FNV Catering. Zo verwerkt FNV Cateringjouw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en de uitvoer van je lidmaatschap. Dit laatste houdt onder andere in dat FNV Catering lidmaatschapscontributie bij jou incasseert.

Daarnaast kan FNV Catering jou telefonisch, per post, e-mail of social media informeren over haar eigen activiteiten, diensten, producten en promotionele acties. Deze berichten kunnen ook betrekking hebben op activiteiten, diensten, producten en promotionele acties van derde partijen waaraan FNV Catering haar medewerking verleent of, nadat jij hier toestemming voor hebt gegeven, die relevant voor jou kunnen zijn, zoals FNV Voordeel, het welkomstprogramma en ARAG.

FNV Catering gebruikt het e-mailadres van haar leden tevens voor custom audience targeting via Facebook. FNV Catering maakt een custom audience groep aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebook gebruikers krijgen de campagne te zien. Lees meer over custom audience targeting.

Indien jij geen (digitale) brieven, nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, niet meer telefonisch benaderd wilt worden, geen Horeca Info magazine meer wilt ontvangen of geen deel uit wilt maken van een custom audience advertising tool, kun je dit op ieder moment aangeven via het volgende e-mailadres: communicatie@fnvhorecabond.nl.

Internet en cookies

De website van FNV Catering maakt gebruik van cookies. Een cookie is een soort pakketje dat in een browser wordt geplaatst en waarin informatie wordt verzameld over instellingen, bezochte websites en aangeklikte onderdelen op websites.

FNV Catering gebruikt cookies voor de behandeling van aanvragen, maar ook om het gedrag van bezoekers van haar website te kunnen analyseren. Gegevens die via cookies worden verzameld, worden slechts anoniem gebruikt door FNV Catering.

FNV Catering maakt onder andere gebruik van de volgende cookies:
• Google Analytics t.b.v. statistieken website
• Deelname aan poll

De analyse door Google Analytics is, zoals de AVG vereist, geanonimiseerd. Dit is onder andere gedaan door het maskeren van het IP-adres van de websitebezoekers. In de verwerkingsovereenkomst met Google staat dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Beveiliging en bewaartermijn

FNV Catering gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die jij aan ons toevertrouwt. Zo zorgt FNV Catering ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn, hebben slechts geautoriseerde personen binnen FNV Catering toegang tot jouw gegevens, is met deze personen een geheimhoudingsovereenkomst gesloten en zijn aangewezen personen verantwoordelijk toe te zien op de naleving van privacywetgeving binnen FNV Catering.

Daarnaast bewaart FNV Catering jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Wel kunnen persoonsgegevens eventueel langer worden bewaard ten behoeve van statistische doeleinden. FNV Catering treft de nodige voorzieningen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend voor dit specifieke doel worden gebruikt.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen

FNV Catering kan jouw persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen, die FNV Catering inschakelt in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Deze derden zullen jouw persoonsgegevens alleen verwerken ten behoeve van FNV Catering.

Indien jij daarvoor toestemming hebt gegeven kan FNV Catering daarnaast jouw contactgegevens die jij via de website of via een beursformulier van FNV Catering hebt ingevuld delen met Stichting Projecten FNV Horecabond en het Contactcenter.

Voor zover FNV Catering aan derden persoonsgegevens verstrekt, doet zij dit met inachtneming van de relevante privacywetgeving.

Zonder jouw toestemming zal FNV Catering jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden

Jouw rechten

Indien jij een overzicht wenst van de persoonsgegevens die FNV Catering over jou verwerkt, dan kan jij je verzoek tot inzage samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, sturen naar onderstaand adres. Daarnaast kun je persoonsgegevens altijd bekijken in je persoonlijke accountpagina op de website, ook kun je hier je gegevens wijzigen.

Indien jouw gegevens niet blijken te kloppen of jij anderszins bezwaren hebt tegen het verwerken van jouw betreffende persoonsgegevens door FNV Catering, kun je FNV Catering verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel op andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Je kunt je verzoek sturen naar onderstaand adres.

Indien je niet langer wenst dat jouw persoonsgegevens door FNV Catering voor marketingdoeleinden worden gebruikt, kun je dit aan FNV Catering kenbaar maken door hiertoe een verzoek te sturen aan het volgende adres: FNV Catering t.a.v. ledenwerving, postbus 1435, 1300 BK Almere.

FNV Catering heeft een functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG is te bereiken via privacy@fnvcatering.nl

Wijzigingen in Privacyverklaring

FNV Catering behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Je wordt verzocht deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat jij op de hoogte bent van wijzigingen.

Versie mei 2018

Inloggen Mijn FNV Catering

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.