Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen. Staat jouw vraag hier niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

Werk en Inkomen

Ik ben al begonnen met werken en heb nog steeds geen arbeidsovereenkomst, kan dat?

Je werkgever is verplicht om met iedere werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst te sluiten. Heb je een (nieuwe) werkgever gevonden? Dan moet je eerst, samen met je werkgever, de schriftelijke arbeidsovereenkomst opstellen. Alle afspraken die jullie maken, moeten in deze overeenkomst worden opgenomen. Zorg dat je zelf ook een exemplaar krijgt! Ook als je tussentijds je arbeidsovereenkomst aanpast (bijvoorbeeld loon of aantal uren) moet dit schriftelijk vastgelegd worden, zodat je hier later geen discussie over krijgt.

Wanneer heb ik recht op een vast contract?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag in een periode van twee jaar, maximaal twee keer worden verlengd zonder dat het leidt tot een overeenkomst voor onbepaalde tijd. In totaal kun je dus drie contracten krijgen. De vierde arbeidsovereenkomst die je tekent moet een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn. Als je werkgever je geen dienstverband voor onbepaalde tijd wil aanbieden, kun je ervoor kiezen om een andere werkgever te zoeken op het moment dat je contract afloopt.

De huidige regeling tijdelijke contracten luidt als volgt: je hebt recht op een vast contract vanaf de dag dat:

• er een vierde contract afgesloten is
• een werknemer meer dan twee jaar in dienst is op basis van meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Voor beide situaties geldt dat er tussen de tijdelijke contracten maximaal zes maanden mag verstrijken. Duurt deze tussenperiode langer? Dan begin je weer met een nieuw eerste contract.

Mijn werkgever zegt mijn tijdelijke contract op. Kan dat zomaar?

Nee, een contract voor bepaalde tijd heeft een einddatum. Dit betekent dat het contract op de einddatum afloopt. Zowel jij als je werkgever kunnen dit contract in principe niet opzeggen, tenzij in het contract staat dat tussentijds opzeggen toegestaan is. Wil je werkgever toch je contract beëindigen? Dan heeft hij toestemming van het UWV nodig om het dienstverband op te mogen zeggen. Anders moet het dienstverband door de kantonrechter ontbonden worden.
LET OP: Werkgevers worden verplicht minimaal een maand voordat een tijdelijke contract voor bepaalde tijd afloopt, de werknemer schriftelijk op de hoogte te stellen! Dit wordt ook wel aanzegplicht genoemd. Dit geldt voor tijdelijke contracten die voor een periode van langer dan zes maanden zijn aangegaan.
Het is overigens niet zo dat als een werkgever nalaat om schriftelijk op te zeggen, het tijdelijke contract automatisch wordt verlengd. Het contract loopt wel af, maar dit kost de werkgever een maandsalaris. Indien de werkgever die verplichting niet tijdig is nagekomen, dan is hij aan de werknemer een vergoeding naar rato verschuldigd. Bijvoorbeeld: als de werkgever een week te laat is, dan kost het de werkgever een weeksalaris.

LET OP: Je moet als werknemer hier dan wel zelf binnen twee maanden na het einde van het contract een beroep op doen!
Voor bestaande contracten geldt een overgangsregeling: voor contracten die binnen één maand na invoering van de aanzegplicht eindigen, is er geen aanzegplicht.

Hoe lang mag een proeftijd zijn?

Bij het aangaan van een nieuw dienstverband kan een proeftijd worden afgesproken. Deze proeftijd is bij een tijdelijk contract korter dan twee jaar, maximaal één maand. Sluit je een tijdelijk contract af voor meer dan twee jaar of een contract voor onbepaalde tijd? Dan mag de proeftijd maximaal twee maanden zijn.
LET OP: In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag geen proeftijd meer staan. De oude regeling blijft van toepassing op arbeidsovereenkomsten die voor 1 januari 2015 zijn afgesloten.

Er komt een nieuwe eigenaar in het bedrijf, blijft mijn contract nog bestaan?

Als het bedrijf waar jij werkt wordt overgenomen door een andere eigenaar en het bedrijfsconcept ongeveer hetzelfde blijft, blijven alle afspraken uit jouw arbeidsovereenkomst gewoon gelden. Je nieuwe werkgever mag je salaris niet verlagen, je uren aanpassen of jou een andere functie uit laten oefenen. Heb je een tijdelijk contract? Dan tellen de contracten die je al hebt ontvangen van je oude werkgever gewoon mee.

Krijg ik doorbetaald bij ziekte?

Ben jij ziek? Geef dit dan tijdig door aan je werkgever. Deze licht de Arbodienst of bedrijfsarts in. De rest van het eerste ziektejaar, oftewel de volgende 39 weken, krijg je 90 procent van je loon doorbetaald. Duurt de ziekte langer dan een jaar, dan bedraagt de doorbetaling over het tweede ziektejaar 80 procent. Er worden geen wachtdagen ingehouden, dus je krijgt iedere dag dat je ziek bent betaald.

Als je langer ziek blijft, dan zijn jij en je werkgever verplicht zijn om, in onderling overleg, te komen tot een plan van aanpak om jou op een goede manier te laten re-integreren. In artikel 65 van de cao catering vind je hierover meer informatie.

Hoe weet ik in welke functiegroep ik moet worden ingedeeld?

Ben jij benieuwd naar je functieomschrijving? Of weet je niet in welke functie je precies bent ingedeeld? Op deze website vind je alle functieomschrijvingen, zoals deze binnen de catering voorkomen, met bijbehorende functieschalen: http://contractcatering.referentiefunctie.nl/

Hoeveel belasting wordt ingehouden van mijn vakantiegeld?

Over vakantiegeld draag je meer inkomstenbelasting af dan over je gewone loon. Deze percentages worden op basis van je jaarloon berekend. De percentages worden belast door de Belastingdienst.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/fiscale_informatie/fiscale_informatie_2015/vakantiegeld_of_een_andere_bijzondere_beloning_2015/

Krijg ik elke maand een loonstrook?

Je werkgever is verplicht om je bij je eerste loonbetaling en bij elke wijziging (bijvoorbeeld een verandering van loon of wisselend gewerkte uren) een loonstrookje te geven. Je werkgever moet jou ook een salarisstrook geven als jij daarom vraagt, ook al hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

Corona: de rechten en plichten van jou en je werkgever

Momenteel ontvangen wij een grote hoeveelheid aan vragen over het Coronavirus. Om al deze vragen zo snel en zo goed mogelijk te beantwoorden vragen wij om je vragen per e-mail of social media aan ons te stellen. Stuur je vraag naar info@fnvcatering.nl met daarin je adres, lidnummer en anders geboortedatum, wat voor soort contract je hebt en je telefoonnummer. Op www.fnvcatering.nl/corona vind je onze antwoorden op veelgestelde vragen over het Coronavirus.

Juridische Hulp

Wanneer wordt er contact met mij opgenomen over mijn dossier?

De jurist bekijkt en beoordeelt jouw dossier. Binnen drie weken wordt er contact met je opgenomen. Het kan zijn dat de jurist nog aanvullende informatie nodig heeft of vragen. In sommige gevallen neemt de jurist ook contact op met jouw werkgever of uitkeringsinstantie. Dit gaat natuurlijk in overleg met jou!

Wat gebeurt er met mijn vraag?

Heb je een juridische vraag? Vul dan het vragenformulier in. Hierna ontvang je een ontvangstbevestiging, met daarin de naam van de jurist die jouw zaak gaat behandelen, en er wordt een dossier aangemaakt.

Wat gebeurt er als verdere juridische stappen nodig zijn?

Kan een jurist de kwestie niet verder oplossen? Geen probleem, dan wordt er een procesjurist ingeschakeld. Hij of zij mag een dossier tot aan de rechtbank behandelen. De procesjurist bereidt de procedure voor en voert deze uit. Is het nodig om in hoger beroep te gaan? Dan staat er een advocaat voor je klaar!

Hoe lang is een dossier in behandeling?

Dit hangt af van de aard en omvang van de kwestie. Wil jij bijvoorbeeld je loonstrook laten controleren? Dan is het mogelijk dat je binnen twee weken al antwoord hebt. Maar heeft je werkgever bijvoorbeeld een ontslagvergunning bij het UWV aangevraagd? Dan kan het al gauw zes weken duren. Je hebt altijd met wettelijke termijnen te maken waarbinnen partijen de gelegenheid hebben om te reageren.

Kan ik mijn dossier inkijken?

Je kunt de status van je dossier online volgen via je accountpagina door in te loggen op de website.

Pensioen

Wat heb ik nu eigenlijk aan het pensioenoverzicht van het pensioenfonds?

Je krijgt van Pensioenfonds Horeca & Catering ieder jaar (uiterlijk september/oktober) een pensioenoverzicht. Met je Uniform Pensioenoverzicht krijg je inzicht in je pensioen. Op dit overzicht kun je terugvinden:

• Wat er in het voorafgaande kalenderjaar aan premie voor jou is afgedragen;
• Het pensioen dat je theoretisch vanaf je 68ste zult gaan ontvangen. Ervan uitgaande dat je tot je 68ste in de bedrijfstak zult blijven werken tegen hetzelfde uurloon en met hetzelfde aantal uren;
• Ook staat op het pensioenoverzicht de zogenaamde A-factor. De A-factor = pensioengrondslag * opbouwpercentage. Hieruit komt een bedrag dat inderdaad gebruikt wordt om een berekening te maken voor de fiscale ruimte die nog over is.

De meeste pensioenregelingen gebruiken deze ruimte niet volledig. Door middel van de A-factor kun je berekenen welk bedrag je nog ‘over’ hebt om een belastingtechnisch gunstige aanvullende pensioenregeling af te sluiten.

Op mijnphenc.nl, de persoonlijke online omgeving van Pensioenfonds Horeca & Catering, kun je op ieder gewenst moment je pensioen checken. Inloggen werkt met DigiD.

Pensioenfonds Horeca & Catering stuurt je een e-mail zodra er nieuws is over je pensioen. Je e-mailadres geef je door via mijnphenc.nl.

Ik ga werken bij een nieuwe werkgever. Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Als je in de horeca of contractcatering blijft werken verandert er niet zo veel. Je blijft via je nieuwe werkgever aangesloten bij Pensioenfonds Horeca & Catering. Uiteraard wordt je pensioenopbouw wel gebaseerd op je nieuwe salaris. Als je een individueel nabestaandenpensioen hebt geregeld bij Pensioenfonds Horeca & Catering is het belangrijk dat je de gegevens van je nieuwe werkgever aan ons doorgeeft. Anders vervalt de verzekering.

Als je niet meer in de horeca of contractcatering blijft werken, verandert er wel veel. Je gaat dan namelijk premie betalen bij een ander pensioenfonds of verzekeraar en daardoor ook onder een andere pensioenregeling vallen. Op dat moment moet je een keuze maken met betrekking tot je opgebouwde pensioen:
• Je kunt ervoor kiezen om je pensioen te laten staan bij het Pensioenfonds Horeca & Catering.
• Je kunt ervoor kiezen om het in de horeca of catering opgebouwde pensioen over te dragen aan het nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. Pensioenfonds Horeca & Catering rekent uit wat de huidige waarde is van je opgebouwde pensioen. Met dit bedrag koop je dan weer pensioen in bij je nieuwe pensioenfonds.

Als ik werkloos word, stopt dan mijn pensioenopbouw?

In principe stopt je pensioenopbouw, want je werkt niet meer bij een werkgever. Wel heb je de mogelijkheid om de pensioenopbouw zelf voor maximaal 3 jaar voort te zetten. Je betaalt dan de gehele pensioenpremie, dus ook het werkgeversdeel.

Kan ik ook eerder of later met pensioen dan 68 jaar?

Dat kan. Je kunt pensioen vervroegen en uitstellen vanaf 5 jaar voor tot 5 jaar na de AOW-leeftijd. Die is op dit moment 66 jaar. Er kan dus maximaal tot 71 worden uitgesteld. Bij eerder stoppen zul je een lager pensioenbedrag per maand ontvangen. Als je later stopt zal je pensioenuitkering hoger zijn. Dit omdat je totale pensioenbedrag over meerdere jaren wordt uitbetaald.

Wanneer kun je een keuze maken voor het nabestaandenpensioen?

Er zijn meerdere keuzemomenten in je leven. Denk hierbij aan: Als je gaat werken in de horeca of catering; Als je 21 wordt; Als je gaat trouwen; Als je geregistreerd partnerschap aangaat; Als je gaat samenwonen en je laat een samenlevingscontract opstellen door de notaris; Als je een kind krijgt of een kind adopteert. Als je wilt stoppen met deze individuele verzekering dan zijn er maar 5 momenten. Deze momenten zijn: Bij echtscheiding; Ontbinding geregistreerd partnerschap; Beëindiging van het samenwonen; Het overlijden van de partner of het kind; Ieder jaar per 31 december (twee maanden opzegtermijn).

Lidmaatschap

Ik wil mijn adres, telefoonnummer, e-mailadres of bankrekeningnummer wijzigen.

Wijzigingen kun je via jouw eigen account aan ons doorgeven. Lukt het niet via je eigen account, dan kun je contact opnemen met onze Ledenadministratie. Vermeld hierbij je lidnummer of je naam, adres en geboortedatum.

Wat is mijn lidmaatschapsnummer?

Na inloggen op je eigen account vind je direct je lidnummer of op je bankafschrift voorafgegaan door de letters SR-. Lukt het niet om je lidnummer te achterhalen, dan kun je contact opnemen met onze Ledenadministratie. Vermeld hierbij je lidnummer of je naam, adres en geboortedatum.

Ik heb een uitkering.

Geef dit direct door via je eigen account of neem contact op met onze Ledenadministratie. Op deze manier kunnen we je lidmaatschapspakket wijzigen naar pakket Zeker! Uitkeringsgerechtigd, je contributiebedrag wordt hierdoor een stuk lager. Vermeld bij het sturen van een mail altijd je lidnummer of je naam, adres en geboortedatum.

Ik werk 20 uur of minder per week.

Geef dit direct door via je eigen account of neem contact op met onze Ledenadministratie. Op deze manier kunnen we je lidmaatschapspakket wijzigen naar pakket Zeker! Parttime, je contributiebedrag wordt hierdoor een stuk lager. Vermeld bij het sturen van een mail altijd je lidnummer of je naam, adres en geboortedatum.

Ik wil mijn lidmaatschap overschrijven naar een andere sector.

Neem hiervoor contact op met onze Ledenadministratie. Vermeld hierbij je lidnummer of je naam, adres en geboortedatum.

Ik wil een automatische incasso voor mijn contributie.

Dit kun je eenvoudig wijzigen via je eigen account of neem contact op met onze Ledenadministratie. Vermeld je lidnummer of je naam, adres en geboortedatum.

Ik heb een overzicht openstaande contributietermijnen ontvangen.

Heb je vragen over een ontvangen overzicht openstaande contributietermijnen, dan kun je contact opnemen met onze Ledenadministratie. Vermeld hierbij je lidnummer of je naam, adres en geboortedatum.

Hoe kan ik mijn contributieteruggaaf opvragen?

De contributieteruggaaf kun je via je eigen account eenvoudig downloaden. Lukt dit niet of je wilt het overzicht liever per post ontvangen, neem dan contact op met onze Ledenadministratie. Vermeld je lidnummer of je naam, adres en geboortedatum.

Welke lidmaatschapspakketten zijn er?

We hebben twee verschillende pakketten: Basis en Zeker!. Ben je 21 jaar of jonger, dan is het eerste jaar altijd gratis. Werk je 20 uur of minder of ontvang je een uitkering, dan ontvang je bijna 50% korting op het lidmaatschap. Op de website onder het kopje Lidmaatschap, Lid worden, vind je alle informatie over onze lidmaatschapspakketten. Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem contact met onze Ledenadministratie via ledenadministratie@fnvhorecabond.nl of 036 - 535 8555.

Inloggen en ledenportaal

Mijn partner en ik willen op hetzelfde e-mailadres allebei ons eigen account. Kan dat?

Nee, dat kan helaas niet. Per e-mailadres kun je maar 1 account koppelen. Per uniek lidnummer moet er dus ook een uniek e-mailadres zijn.

Ik krijg een melding dat er geen gebruiker bekend is op het opgegeven e-mailadres. Wat nu?

Krijg je de melding 'Geen gebruiker bekend met dat e-mailadres'? Dan betekent dat dat je op het e-mailadres dat je net hebt opgegeven geen account hebt. Als je al een account had is dit aan een ander e-mailadres gekoppeld. Je kunt proberen met het andere e-mailadres alsnog in te loggen.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten.

Klik dan rechtsbovenin op Inloggen en dan op ‘Wachtwoord vergeten’. Je ontvangt dan in je e-mail een unieke link waarmee je je wachtwoord kunt veranderen. Deze link is 5 uur geldig.

Ik krijg de melding dat er wat mis ging.

Dit betekent dat er iets niet goed gegaan in het koppelen van jouw gegevens aan jouw account. Je kunt het beste contact opnemen met onze Ledenadministratie. Zij helpen je verder.

Kan ik een account aanmaken als ik geen e-mailadres heb?

Nee, dat kan helaas niet.

Ik ontvang geen e-mail met de verificatiecode, waarom niet?

Heb je het juiste e-mailadres ingevuld? Kijk dan in de inbox van dat e-mailadres. De afzender van de mail met de vefiricatiecode is ‘FNV Horecabond'. Staat er geen mail van deze afzender in je inbox? Kijk dan ook in je spambox. Heb je hier ook geen e-mail ontvangen? Klik dan op ‘Nieuwe code verzenden’, zodat er een nieuw mailtje wordt gestuurd naar dat e-mailadres.

Waarom kan mijn account niet geregistreerd worden als al mijn gegevens goed zijn ingevuld?

Het kan zijn dat de ingevulde gegevens niet overeenkomen met de gegevens die wij van jou in ons systeem hebben. Misschien ben je bijvoorbeeld verhuisd en hebben wij jouw nieuwe adres nog niet in ons systeem staan. Kun je bedenken welke gegevens je eventueel nog niet in ons systeem hebt laten aanpassen? Vul dan je oude gegevens in bij registratie. Na inloggen kun je je oude gegevens meteen wijzigen. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met de Ledenadministratie.

Ik ontvang geen e-mail nadat ik 'Wachtwoord vergeten' heb aangeklikt en mijn e-mailadres heb ingevuld.

De afzender van de e-mail waarmee je je wachtwoord kunt wijzigen is ‘FNV Horecabond’. Staat er geen e-mail van deze afzender in je inbox? Kijk dan ook in je spambox. Heb je hier ook geen e-mail ontvangen? Check voor de zekerheid of je geen typefouten hebt gemaakt in je e-mailadres.

Ik krijg een melding dat mijn wachtwoorden niet overeen komen. Wat is er mis?

Je moet twee keer je nieuwe wachtwoord invullen, maar er zit verschil tussen deze twee wachtwoorden. Vul beide wachtwoorden opnieuw in en let op dat je geen typefouten maakt.

Ik word automatisch uitgelogd. Hoe kan dat?

Als je langer dan twee uur niet actief bent geweest op de pagina's binnen je account, word je voor de veiligheid uitgelogd.

Waar vind ik mijn persoonlijke accountpagina?

Klik rechtsboven op de website op Inloggen. Hierna kun je of direct inloggen of eerst een account aanmaken na registeren.

Ik krijg de melding dat ik geen lid meer ben. Hoe kan dat?

Heb je je lidmaatschap opgezegd, dan kun je tot de einddatum van je lidmaatschap inloggen op jouw account. Ben je nog wel lid en krijg je toch deze melding dan ben je misschien in het verleden lid geweest onder een ander lidnummer. Jouw oude lidnummer is dan nog aan jouw account gekoppeld. Neem contact op met de Ledenadministratie zodat zij je verder kunnen helpen.

Waarom moet ik mijn lidnummer en postcode invullen om mijn account te registeren?

Op deze manier koppelen we jouw account – e-mailadres en wachtwoord – aan de gegevens die wij al van jou in ons systeem hebben. Zo kun jij op elk moment je gegevens bekijken en eventueel aanpassen. Vanwege veiligheid baseren we de koppeling op meerdere gegevens.

Ik krijg de melding dat mijn verificatiecode niet juist is.

Het kan soms enkele minuten duren voordat je jouw verificatiecode per e-mail ontvangt. Heb je in de tussentijd een nieuwe code aangevraagd? Zorg dan dat je de laatste aangevraagde verificatiecode gebruikt. De eerdere verstuurde codes zijn niet meer geldig.

Ik heb nog geen eigen account.

Voor ieder lid hebben we een account aangemaakt. Je kunt inloggen door op de website te kiezen voor de optie Inloggen. Wanneer je dit niet eerder hebt gedaan of je je wachtwoord bent vergeten dan kun je de optie 'Wachtwoord vergeten?' aanklikken. Als dit niet lukt, dan kun je contact opnemen met onze Ledenadministratie. Vermeld hierbij je lidnummer of je naam, adres en geboortedatum.

Trainingen en workshops

Hoe volg ik een training van FNV Catering?

Via ons opleidingsplatform Hospitality Academy kun je trainingen volgen van FNV Catering. Als lid kun je gratis gebruik maken van ons volledige online aanbod en mag je jaarlijks 2 gratis trainingen op locatie volgen. Zo is je lidmaatschap snel terugverdiend! Kijk op hospitalityacademy.nu voor het volledige trainingsaanbod en meld je aan!

ARAG

Wie is ARAG?

ARAG Rechtsbijstand is een verzekeringsmaatschappij en juridisch dienstverlener. ARAG maakt deel uit van het internationale ARAG-concern met vestigingen in 15 Europese landen, in de Verenigde Staten en Canada. De aandelen zijn in handen van een familie en daarmee is ARAG de enige onafhankelijke rechtsbijstandverzekeraar. ARAG is al meer dan 50 jaar als gespecialiseerde juridisch dienstverlener in Nederland actief.

Ik heb op dit moment een lopend conflict. Valt dit onder mijn dekking als ik nu de ARAG Rechtsbijstandverzekering afsluit?

Lopende conflicten, of gebeurtenissen waarvan je nu kunt voorzien dat deze tot een conflict kunnen leiden, zijn niet gedekt. Je hebt wel direct dekking in de volgende gevallen:

-Conflicten in het verkeer
-Conflicten die aantoonbaar niet hadden kunnen worden voorzien
-Conflicten die gaan over een overeenkomst die na de ingangsdatum van de polis is gesloten

De polis is aansluitend afgesloten op een andere rechtsbijstandverzekering die voor het betreffende conflict ook dekking zou geven

Waarom is de combinatie van ARAG en het lidmaatschap goedkoper?

Als lid kun je een groot gedeelte van de kosten van je lidmaatschap terugkrijgen via je werkgever. Daarnaast zijn er speciale prijsafspraken gemaakt met ARAG.

Ben ik verzekerd bij letselschade?

Bij alle vormen van letselschade krijg je juridische hulp van ARAG. Het maakt dus niet uit of de letselschade veroorzaakt is door een verkeersongeval of een bedrijfsongeval.

Moet ik eerst lid worden van FNV Horecabond om de rechtsbijstandverzekering van ARAG te kunnen afsluiten?

Ja, alleen leden van FNV Horecabond kunnen gebruikmaken van dit aanbod.

Ik kan mijn lidmaatschap bij FNV Horecabond per maand opzeggen. Geldt dit ook voor mijn rechtsbijstandverzekering?

Je mag de verzekering op ieder moment stoppen. Dit moet je ARAG wel minstens één maand van tevoren laten weten. Dit kun je doen door ARAG een brief te sturen.

Ik heb al een rechtsbijstandverzekering. Wat nu?

Heb je een lopende polis bij een andere verzekeraar en wil je overstappen naar de Rechtsbijstandverzekering van ARAG? Check dan de polisvoorwaarden van je huidige verzekering om te zien welke opzegtermijn er geldt. Meestal is dit één maand nadat de verzekering een jaar gelopen heeft.

Hoe kan ik contact opnemen met ARAG?

Heb je specifieke vragen over de ARAG Rechtsbijstandverzekering (vragen over bijvoorbeeld de polisvoorwaarden, of over het indienen van een schademelding)? Kijk op www.arag.nl. Of bel het Service Center van ARAG: 033 43 42 350.

Inloggen Mijn FNV Catering

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.